20 December 2018

Product key Windows 7 - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.

Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows 7 bạn muốn cài đặt.


Windows 7 Starter      
7Q28W-FT9PC-CMMYT-WHMY2-89M6G

Windows 7 Home Basic  
YGFVB-QTFXQ-3H233-PTWTJ-YRYRV

Windows 7 Home Premium  
RHPQ2-RMFJH-74XYM-BH4JX-XM76F

Windows 7 Professional  
HYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487

Windows 7 Ultimate      
D4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV

Windows 7 Enterprise  
H7X92-3VPBB-Q799D-Y6JJ3-86WC6
 
Windows 7 Starter N      
D4C3G-38HGY-HGQCV-QCWR8-97FFR

Windows 7 Home Basic N 
MD83G-H98CG-DXPYQ-Q8GCR-HM8X2

Windows 7 Home Premium N
D3PVQ-V7M4J-9Q9K3-GG4K3-F99JM

Windows 7 Professional N
BKFRB-RTCT3-9HW44-FX3X8-M48M6

Windows 7 Ultimate N  
HTJK6-DXX8T-TVCR6-KDG67-97J8Q

Windows 7 Enterprise N  
BQ4TH-BWRRY-424Y9-7PQX2-B4WBD
 
Windows 7 Starter E      
BRQCV-K7HGQ-CKXP6-2XP7K-F233B

Windows 7 Home Basic E  
VTKM9-74GQY-K3W94-47DHV-FTXJY

Windows 7 Home Premium E
76BRM-9Q4K3-QDJ48-FH4F3-9WT2R

Windows 7 Professional E
3YHKG-DVQ27-RYRBX-JMPVM-WG38T

Windows 7 Ultimate E  
TWMF7-M387V-XKW4Y-PVQQD-RK7C8

Windows 7 Enterprise E  
H3V6Q-JKQJG-GKVK3-FDDRF-TCKVR

Nguồn: Sưu tầm

Related Posts

Product key Windows 7 - All version
4/ 5
Oleh