02 October 2019

Product key Windows Server 2012 - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.

Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows Server 2012 bạn muốn cài đặt.

Windows Server 2012 Foundation PN24B-X6THG-274MF-YHM9G-H8MVG
Windows Server 2012 Standard VN93G-8PVT3-W2X3H-F3X87-FJMTW
Windows Server 2012 Datacenter 2GMNX-8K7D2-X968C-7P62F-8B2QK
Windows Server 2012 Storage Server RD9XF-6N3MC-2P2R3-MK2WX-C7GCW
Windows Multipoint Server 2012 Standard 32TNQ-HMFWQ-8R933-X6VYY-WHRFX
Windows Multipoint Server 2012 Premium CBR2N-2HG39-2TGGT-GQB27-46V47;
   
Windows Server 2012 Standard Core VN93G-8PVT3-W2X3H-F3X87-FJMTW
Windows Server 2012 Datacenter Core 2GMNX-8K7D2-X968C-7P62F-8B2QK
   
Windows Server 2012 R2 Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows Server 2012 R2 Foundation 7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
Windows Server 2012 R2 Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Storage Server Standard H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
Windows Server 2012 R2 Storage Server Workgroup 8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
   
Windows Server 2012 R2 Essentials Core 326N4-6GMBX-PD2QT-M7HX4-TVHM8
Windows Server 2012 R2 Foundation Core 7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
Windows Server 2012 R2 Standard Core NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
Windows Server 2012 R2 Datacenter Core BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
Windows Server 2012 R2 Storage Server Standard Core H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
Windows Server 2012 R2 Storage Server Workgroup Core 8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2

Nguồn: Sưu tầm

Related Posts

Product key Windows Server 2012 - All version
4/ 5
Oleh