25 January 2019

Product key Windows Server 2008 - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.
Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows Server 2008 bạn muốn cài đặt.


Windows Server 2008 Standard
TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2

Windows Server 2008 Web
WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D

Windows Server 2008 HPC
RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP

Windows Server 2008 Enterprise
YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V

Windows Server 2008 Itanium
7YKJ4-CX8QP-Q23QY-7BYQM-H2893

Windows Server 2008 Datacenter
7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
 
Windows SBS 2008 Standard
PHYFD-HQ4XW-78PR4-2CXKF-V67KJ

Windows SBS 2008 Premium
4TMY4-8JG4B-VKY8X-6TVDH-J7XFV
 
Windows Server 2008 R2 Foundation
36RXV-4Y4PJ-B7DWH-XY4VW-KQXDQ

Windows Server 2008 R2 Standard
YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC

Windows Server 2008 R2 Web
6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4

Windows Server 2008 R2 HPC
TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX

Windows Server 2008 R2 Enterprise
489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y

Windows Server 2008 R2 Itanium
GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows Server 2008 R2 Datacenter
74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648

Windows Hyper-V Server 2008 R2
Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
Nguồn: Sưu tầm

Related Posts

Product key Windows Server 2008 - All version
4/ 5
Oleh