02 October 2019

Product key Windows Server 2016 - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.

Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows Server 2016 bạn muốn cài đặt.

Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG

Nguồn: Sưu tầm

Related Posts

Product key Windows Server 2016 - All version
4/ 5
Oleh