Showing posts with label Lập trình C. Show all posts
Showing posts with label Lập trình C. Show all posts

05 March 2015

Khai báo và tệp tin thư viện chuẩn trong C/C++

Nếu bạn nào đang tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C hoặc C++ nói chung và các bạn sinh viên chuyên ngành Lập trình nói riêng thì các bạn sẽ học qua môn "Lập trình căn bản" bộ môn này chủ yếu dạy cho bạn những căn bản nhất cần phải biết trong suốt quá trình học lập trình căn bản đến nâng cao. Trong bài viết này, mình xin chia sẻ đến các bạn các Thư viên chuẩn trong ngôn ngữ C và C++, bao gồm một tập hợp các lớp, các hàm được viết trong phần ngôn ngữ cốt lõi. Thư viện chuẩn này cung cấp nhiều thuộc tính, các hàm điều chỉnh, các đối tượng,... giúp cho bạn giao tiếp với máy tính hoặc ra lệnh yêu cầu nó phụ vụ cho bạn (Căn bản nhất là tính toán).

1. Khai báo thư viện: