20 December 2018

Product key Windows Vista - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.

Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows Vista bạn muốn cài đặt.Windows Vista Starter
X9PYV-YBQRV-9BXWV-TQDMK-QDWK4

Windows Vista Home Basic
RCG7P-TX42D-HM8FM-TCFCW-3V4VD

Windows Vista Home Premium
X9HTF-MKJQQ-XK376-TJ7T4-76PKF

Windows Vista Business
4D2XH-PRBMM-8Q22B-K8BM3-MRW4W

Windows Vista Ultimate
VMCB9-FDRV6-6CDQM-RV23K-RP8F7

Nguồn: Sưu tầm

Related Posts

Product key Windows Vista - All version
4/ 5
Oleh