20 December 2018

Product key Windows 8.1 - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.

Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows 8.1 bạn muốn cài đặt.


Windows 8.1
334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT

Windows 8.1 (ARM)
NK2V7-9DWXG-KMTWQ-K9H9M-6VHPJ

Windows 8.1 (Country Specific)
TNH8J-KG84C-TRMG4-FFD7J-VH4WX

Windows 8.1 (Single Language)
Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC

Windows 8.1 Professional
GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9

Windows 8.1 Professional with WMC
GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT

Windows 8.1 Enterprise
FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H

Windows 8.1 N
6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89

Windows 8.1 Professional N
JRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KC

Windows 8.1 Enterprise N
NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW
Nguồn: Sưu tầm

Related Posts

Product key Windows 8.1 - All version
4/ 5
Oleh