03 April 2015

Nhập và in chuỗi bằng gets và puts trong C/C++


Code chỉ mang tính chất tham khảo, chưa được tối ưu.#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
int main(){
  char hoten[100];
 printf("Nhap ten");
  gets(hoten);
 fflush(stdin);
 printf("\nXin chao: ");
 puts(hoten);
  getch();
}
Nguyễn Thiên Tứ

Related Posts

Nhập và in chuỗi bằng gets và puts trong C/C++
4/ 5
Oleh