24 March 2015

Code thiết kế form ĐĂNG KÝ THÔNG TIN - PHẦN 1: Thiết kế

Code này chỉ mang tính chất tham khảo và dành cho người mới học lập trình web.

Code CSS:

p{
    margin:0;
    padding:0;
    padding-bottom:10px;
}
body{
    width:1000px;
    margin:auto    
}
.body{
    margin:auto;
    padding:0;    
}
.left{
    padding-right:70px;    
    padding:0;
    margin:0;
}
.right{
    padding-left:70px;
    margin:0;    
}

Code HTML:

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>T4VN - FORM ĐĂNG KÝ THÔNG TIN</title>
<script type="text/javascript">
<!--CODE SẼ ĐƯỢC TRÌNH BÀY Ở PHẦN 2-->
</script>
</head>

<body>
<div class="body">
<center><h1>ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN</h1></center>
<form name="xuly" action="" method="post">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr class="table">
    <td class="left"><p>Tài khoản </p></td>
    <td class="right"><p><input type="text" name="taikhoan"></p></td>
</tr>
<tr class="table">
    <td class="left"><p>Mật khẩu</p></td>
    <td class="right"><p><input type="password" name="matkhau"></p></td>
</tr>
<tr class="table">
    <td class="left"><p>Nhập lại mật khẩu</p></td>
    <td class="right"><p><input type="password" name="lapmatkhau"></p></td>
</tr>
<tr class="table">
    <td class="left"><p>Email</p></td>
    <td class="right"><p><input type="text" name="email"></p></td>
</tr>
<tr class="table">
    <td class="left"><p>Họ tên</p></td>
    <td class="right"><p><input type="text" name="hoten"></p></td>
</tr>
<tr class="table">
    <td class="left"><p>Giới tính</p></td>
    <td class="right"><p><input type="radio" checked name="gioitinh"> nam <input type="radio" name="gioitinh"> nữ</p></td>
</tr>
<tr class="table">
    <td class="left"><p>Quê quán</p></td>
    <td class="right">
           <p>
        <select name="quequan">
          <option value="CanTho">Cần Thơ</option>
          <option value="DongThap">Đồng Tháp</option>
          <option value="SocTrang">Sóc Trăng</option>
        </select>
        </p>
    </td>
</tr>
<tr class="table">
    <td class="left"><p>Sở thích</p></td>
    <td class="right"><p><input type="checkbox" name="dienanh" checked> Điện ảnh <input type="checkbox" name="amnhac"> Âm nhạc <input type="checkbox" name="thethao"> Thể thao</p></td>
</tr>
<tr class="table">
    <td class="left"><p>Ghi chú cá nhân</p></td>
    <td class="right"><p><textarea style="height:100px;width:auto" name="ghichu"></textarea></p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
  <center><input type="button" value="Lưu" name="luu"> <input type="reset" value="Nhập lại" name="nhaplai"></center>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
</body>
</html>
NGUYỄN THIÊN TỨ
Nguồn: w3refer.com

Related Posts

Code thiết kế form ĐĂNG KÝ THÔNG TIN - PHẦN 1: Thiết kế
4/ 5
Oleh